Home / அரசியல் / எலின் சாண்டரிடமிருந்து தமிழ் இளையோர்க்கு ஓர் கடிதம்….(தமிழாக்கம்)

எலின் சாண்டரிடமிருந்து தமிழ் இளையோர்க்கு ஓர் கடிதம்….(தமிழாக்கம்)

About விசை

One comment

  1. இலங்கை பொருட்களை புரகணிதல் சிங்களன் மட்டும் பதிக பட மட்டன் அங்கு உள்ள தமிழ் இன வர்த்தகர்களும் பாதிக்க படுவார்கள் எமக்கு இலங்கை தமிழ் இன ஏற்றுமதியாளர்கள் நட்பு உண்டு இவர்கள் எல்லாரும் பதிபடுவர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*